• blog_07312012_valerio_leather_2_popup.jpg
  • leather.jpg
  • s.jpg
RizVN Support

آمار بازدید


امروز4
دیروز23
این هفته27
این ماه570
آمار کل96196

رده بندی غازها

دو گونه اصلی از غازهای وحشی وجود دارند. گروه اول که خاستگاه شان در اروپا است و نسل غازهای وحشی اروپایی محسوب می شوند به نام Anser anSer شهرت دارند. گروه دوم خاستگاه آسیایی دارند و از نسل غازهای AnSer Swan میباشند. باید توجه داشت که در بسیاری از کشورها، غازهای اهلی از نظر ژنتیکی بهبود یافته اند.

 

معرفی انواع نژاد غاز | در اینجا دو نوع طبقه بندی بر اساس استاندارد انگلیسی و آمریکایی بیان می گردد. در استاندارد انگلیسی غازها بر اساسی وزن عمومی بدن طبقه بندی می شوند. آنها به دسته های سبک، متوسط و سنگین طبقه بندی می شوند. غازها در استاندارد آمریکایی نیز شبیه استاندارد انگلیسی بر اساسی وزن عمومی بدن طبقه بندی می شوند. آنها نیز به دسته های سبک، متوسط و سنگین طبقه بندی می شوند.