• blog_07312012_valerio_leather_2_popup.jpg
  • leather.jpg
  • s.jpg
RizVN Support

آمار بازدید


امروز0
دیروز9
این هفته0
این ماه134
آمار کل95760

داروهای مرغ تخم گذار

چکیده

این آزمایش جهت ارزیابی اثرات مخلوط‌های مختلف گیاهان دارویی آویشن، نعناع و مرزه بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ، پارامترهای بیوشیمیایی و ایمنی خون در مرغ‌های تخم گذار انجام گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با تعداد 192 قطعه مرغ تخم‌گذار، در 4 تیمار شامل تیمار شاهد که در آن از گیاهان دارویی استفاده نشده بود، تیمار 2) حاوی 2 درصد مخلوط گیاهان دارویی (آویشن 25%، نعناع50%  و مرزه 25%)، تیمار 3) حاوی 2 درصد مخلوط گیاهان دارویی (آویشن 50%، نعناع 25% و مرزه 25%) و تیمار 4) حاوی 2 درصد مخلوط گیاهان دارویی (آویشن 25%، نعناع 25% و مرزه 50%) با 4 تکرار  و 12 قطعه مرغ در هر تکرار در هر تکرار به  مدت 12 هفته انجام گردید. نتایج نشان داد که استفاده از مخلوط‌های مختلف گیاهان دارویی دارای اثرهای معنی‌‌داری بر عملکرد، پارامترهای بیوشیمیایی و درصد و نسبت سلول‌های ایمنی خون مرغ‌های تخم‌گذار می‌باشد (05/0>p). نتیجه‌گیری می‌شود که  استفاده از مقدار 2 درصد مخلوط سه گیاه دارویی فوق الذکر مطابق گروه آزمایشی 3، موجب بهبود عملکرد و پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون و سطح ایمنی مرغ‌های تخم گذار می‌گردد. 

گرداورنده مهندس راعی 09124496359